Voorwaarden Medewerkers

Algemeen Voorwaarden.


Voorwaarden Medewerkers Voorwaarden Medewerkers . Voorwaarden, Medewerkers, ,

Het Algemene aan Trainingen

Artikel 1.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor trajecten van BV&T die worden verzorgd bij opdrachtgevers, dan wel hun rechtsopvolgers.

Artikel 2.

Intake, adviesgesprek

BV&T kan op uitnodiging van de opdrachtgever worden uitgenodigd voor intake of adviesafspraak. Komt de afspraak tot stand op aanvraag van de klant dan zal na overweging de kosten hiervan worden doorberekend. Het honorarium zal per afspraak variëren afhankelijk van het soort intake of advieswerkzaamheden. De klant kan een opdracht weigeren of de verdere opdrachtuitvoering staken.

Artikel 3.

Opdrachtaanvaarding

BV&T aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit. BV&T garandeert dan ook dat de in een opdracht in te zetten medewerkers vanwege hun kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdracht kunnen werken. Partijen kunnen in overleg om andere medewerkers dan die in eerste instantie belast zijn met de uitvoering van de opdracht verzoeken, mits dit niet ten koste gaat van kwaliteit en continuïteit. BV&T zal zodanige omstandigheden scheppen, dat alle personen bij de opdrachtgever die aan de uitvoering van de opdracht dienen mee te werken, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt.

Artikel 4.

Totstandkoming van de opdracht / detachering / advies

De opdracht wordt aanvaard zodra er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige overeenstemming bestaat tussen partijen. De overeenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat enerzijds BV&T op voldoende gedetailleerde wijze de nodige informatie verzamelt en anderzijds de opdrachtgever naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De opdrachtgever en BV&T kunnen zich zodoende een beeld vormen van de traject vraagstuk, van de omvang van het traject en de mogelijke resultaten daarvan. Als dit resulteert in een vooronderzoek dan worden vooraf met de opdrachtgever de condities van dit vooronderzoek afgesproken. Blijft de opdracht alleen bij een oriënterend gesprek dan zien wij dit als advies zonder overeenkomst, hetzij oriënterend of doelstellend hiervoor brengen wij standaard €189,-- in rekening.

Artikel 5.

Uitvoeringcondities

In de overeenstemming voor de uitvoeringscondities kunnen afspraken worden gemaakt over:

 • De bepaling van de opdracht;
 • Condities voor deelname, zoals vrijwilligheid van deelname;
 • De bepaling van de behoeften;
 • Het te hanteren voorstel of ontwerp;
 • De wijze van werken;
 • De te gebruiken materialen en / of technische hulpmiddelen;
 • De realiteitswaarde ten aanzien van de verwachtingen;
 • De keuze van de in te zetten opleiders door BV&T en de opdrachtgever en aanwijzing van een eventuele projectcoördinator;
 • De rol van de BV&T´s medewerker;
 • Een indicatie van de tijdsduur van het traject en de eventuele fasering;
 • De wijze waarop de traject/project geëvalueerd wordt;
 • De eventuele nabespreking;
 • De kostenraming;
 • Kosten trainingsmateriaal;
 • Reis- en verblijfkosten van de opleiders;
 • Extra kosten buiten de gebruikelijke werkdagen;
 • Kosten voor accommodatie en voorzieningen zoals consumpties enz. en de taakverdeling van organisatie daarvan;
 • Het in rekening brengen van offertekosten;
 • De betaling- en annuleringsregelingen; (Facturering vindt maandelijks plaats op basis van verricht werk. Betaling dient binnen veertien dagen te geschieden na factuurdatum. Annulering dient veertien dagen voor de afgesproken leverdatum te geschieden);
 • bepalingen over overmachtsituaties;
 • De eigendom- en auteursrechten inclusief copyright;
 • De gewenste c.q. noodzakelijke nazorg; De hiervoor genoemde opsomming is niet limitatief. Zaken die niet genoemd zijn maar in de lijn liggen van dit onderwerp kunnen vanzelfsprekend door opdrachtgever en BV&T in overleg geregeld worden.

Artikel 6.

Wijziging van de opdracht

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijk bereikte overeenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen opdrachtgever en BV&T tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.

Artikel 7.

Tussentijdse beëindiging van de opdracht (overmacht)

BV&T heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van veranderingen, die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt. Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft BV&T recht op compensatie in verband met aan te tonen bezettingsverlies.

Artikel 8.

Het betrekken / overnemen personeel of freelancers

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door BV&T geschiedt uitsluitend in onderling overleg. De opdrachtgever kan in geen enkel geval de medewerker of freelancer rechtstreeks vragen tot uitvoering van opdrachten. De opdrachtgever is immers een samenwerking aangegaan met BV&T. Hiermee wordt bedoelt het rechtstreeks vragen tot een opdracht of vervolg opdracht zolang de medewerker of freelancer een samenwerking heeft met BV&T.

Artikel 9.

Voortgangsrapportage

BV&T zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van zijn werk. Daarbij verschaft BV&T desgevraagd inzicht in de methoden die het in de onderscheiden fasen van het traject toepast.

Artikel 10.

Documentatie van de opdracht

BV&T houdt op de door hem gekozen wijze documentatie van de door hem uitgevoerde opdrachten, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. BV&T waakt ervoor dat van archiefstukken geen misbruik kan worden gemaakt.

Artikel 11.

Vertrouwelijkheid

BV&T zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de relatie verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. In het algemeen geldt, dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijke karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt zal worden als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Bij het doorgeven van die informatie zal ervoor worden zorggedragen dat deze niet tot de bron is te herleiden. Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de cliënt, zullen slechts aan anderen worden doorgegeven, als het gebruik daarvan tijdig is kenbaar gemaakt aan de informatieverschaffer en deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben.

Artikel 12.

Opdrachtevaluatie

De uitvoering van de opdrachten met betrekking het traject/project is steekproefsgewijs onderworpen aan een opdrachtevaluatie door een onafhankelijk, extern instituut. Dit geschiedt dan door toezending van het opdracht evaluatieformulier met het verzoek dit ingevuld aan het controlerende instituut te retourneren, dan wel een telefonische enquête.

Artikel 13.

Honorering

BV&T zal een honorarium in rekening brengen, dat in overeenstemming is met de verrichte diensten en de aanvaarde verantwoordelijkheden. De betalingstermijn is 30 dagen na levering. Indien de leverancier wenst te factureren dient de betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te gebeuren. Het factuurbedrag wordt verhoogd met 2% krediet beperking toeslag. Bij betaling binnen 30 dagen mag de krediet beperking toeslag in mindering worden gebracht. Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het de leverancier vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk.

Artikel 14.

Annulering

De opdrachtgever heeft het recht de opdracht per aangetekend verzonden brief te annuleren. Annulering kan alleen, met redenen omkleed, zonder enige oplossing van beide kanten per aangetekend schrijven gedaan worden. Opdrachtgever is aan BV&T 50 % van het overeengekomen bedrag verschuldigd, indien er eerder dan een maand voor aanvang geannuleerd wordt of na getekende offerte. Bij een kortere annuleringstijd is hij 75 % vandit bedrag verschuldigd. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste dag is de opdrachtgever verplicht de volledige trajectprijs te voldoen. In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, het traject tussentijds beëindigt of aan de andere kant niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Verplaatsing van data, dmv annulering kan tot twee werkdagen voor aanvang kosteloos worden verplaatst., als de opkomst minder is dan 50% wordt de les vanuit opdrachtgever geannuleerd. Bij deze situaties brengt BV&T de trajectkosten volledig in rekening.

Artikel 15.

Intellectueel eigendom

Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van BV&T, tenzij anders overeengekomen. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van het bureau. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.